ಅಪ್ಪನೆಂದರೆ…

ಅಪ್ಪನೆಂದರೆ

ಆಟವಾಡಿಸುತಲೇ
ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನು
ಹೇಳುವವ, ಜೀವನದ
ಅನುಭವವ ತಿಳಿಸುವವ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣವಿತ್ತೂ;
ಸಂಪಾದನೆಯ,
ಉಳಿತಾಯದ ಅರಿವ
ಮಾಡಿಸುವಾತ!

ತನ್ನ ಸುಖ ಬದಿಗೊತ್ತಿ
ತನ್ನವರಿಗಾಗಿಯೇ
ಹಗಲಿರುಲೆನ್ನದೆ
ದುಡಿವ ಶ್ರಮಜೀವಿ!!

ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು,
ಸ್ನೇಹದ ಒಲವಿನೊಡಲು,
ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ,
ಭರವಸೆಯ ಬಿಗಿಹಸ್ತ!

ಬೆರಗು, ಭರವಸೆ,
ಕನಸು, ಒಂದಿಷ್ಟು
ಬಿಗಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯೀತ!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *