ಅರಿಯಲಾಗದ ಅಂತರಾಳ

ಅರಿಯಲಾಗದ ಅಂತರಾಳ

ಒಡಲಾಳವ ಬಗೆದಷ್ಟೂ
ಬಗೆಬಗೆಯ ರಂಗಿನ
ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡುತ್ತಲಿವೆ;

ಹಸಿಬಿಸಿಯ ನೆನಪಿನ
ಬುಗ್ಗೆಯುಕ್ಕಿ ಮನವ
ರಾಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತಲಿವೆ;

ಅರಿವಾಗದ ನೋವಿನ
ತಳಮಳದಲಿ ಮನ
ಕಳವಳಿಸುತ್ತಲಿದೆ ;

ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ
ಯಾರೂ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ
ಮನ ತುಯ್ದಾಡುತ್ತಲಿದೆ;

ಬಚ್ಚಿಡಲು ಹೆಣಗಿ
ಸೋತು, ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದ
ಮನ ಮರುಗುತ್ತಲಿದೆ ;

ಹೇಳಲಾಗದ, ಹೇಳದೇ
ಇರಲಾಗದ ಭಾವವೊಂದು
ಮನವ ಕಾಡುತ್ತಲಿದೆ,!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *