ಅವ ಬರುವ

ಅವ ಬರುವ

ಓ ಮುಗಿಲೆ
ಅವ ಬರುವ
ಮಳೆಯಂತೆ
ನನ್ನನಾವರಿಸಲು;

ಮಳೆಬಿಲ್ಲೆ
ಅವ ಬರುವ
ಕಂಗಳಲಿ ರಂಗಿನಾ
ಕಾಂತಿ ತುಂಬಲು;

ಕೋಗಿಲೆಯೆ
ಅವ ಬರುವ
ಇನಿದನಿಯಲಿ
ನುಡಿ ಕಲಿಸಲು;

ಓ ನವಿಲೆ
ಅವ ಬರುವ
ನನ್ನಯಾ ನಡಿಗೆಗೆ
ನಾಟ್ಯ ಕಲಿಸಲು;

ಓ ವೀಣೆ
ಅವ ಬರುವ
ಮನದ ತಂತಿಯ
ತಾ ಮೀಟಲು;

ನೋವ ನೀಗಲು
ಅವ ಬರುವ
ಸುಖದ ಸೆಲೆ
ತಾನಾಗಿ ಬರುವ!!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *