ಇನಿಯನ ಉಡುಗೊರೆ

ಇನಿಯನ ಉಡುಗೊರೆ

ಸಮುದ್ರತಟದಲ್ಲಿ
ಇಳಿಸಂಜೆಯಲಿ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೆಣೆದು
ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ
ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು

ನನಗೊಂದು
ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣದ
ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸೋ
ಅವನು ಮರು
ದಿನವೇ ತಂದಿದ್ದ

ಆತುರಾತುರವಾಗಿ
ಪೊಟ್ಟಣ
ಬಿಡಿಸಿದವಳೇ
ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಳು
ಕೇಳಿದಳು

ಅರೇ ಏನಿದು
ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ
ಕಿತ್ತಳೆಯ ಅಂಚು
ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಸದ
ನೀಲಿಯೆಲ್ಲಿದೆ

ಅವನು ಅವಳ
ಬರಸೆಳೆದು
ಮುದ್ದುಗರೆಯುತ್ತಾ
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ
ಉಸುರಿದ

ನಿನಗೆ
ನಾ ಕಂಡಂತೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ
ಆಗಸವೇ ಇಷ್ಟ

ನೀನೆಂದೂ
ಹನ್ನೊಂದರ
ಆಗಸ ಕಂಡು
ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟದ್ದು
ನಾಕಾಣೆ

ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿದೆ
ಅವಳಿಗೆ ಅವನ
ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಿ
ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಲು

ಸೌಜನ್ಯ ದತ್ತರಾಜ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *