ಎಲ್ಲಿಗೀ ಪಯಣ

ಎಲ್ಲಿಗೀ ಪಯಣ

ಈ ಬದುಕು ಒಂದು ಜಟಕಾಬಂಡಿಯಂತೇ!
ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದರ ಮಾಲೀಕನಂತೇ!!
ಈ ಜೀವನೇ ಒಬ್ಬ ಪಯಣಿಗನಂತೇ
ಪಯಣವು ಆ ಮಾಲೀಕನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ||

ಅದರಂತೆಯೇ ಇತರರು ಸಹ ಪಯಣಿಗರು
ಪಯಣದಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವರು|
ಕೆಲವರು ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಸ್ನೇಹಿತರು;
ಕೆಲವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಅಪರಿಚಿತರು||

ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಮುದುಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮನುಜರಲ್ಲದೇ;
ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಾದಿ ಜಂತುಗಳು
ಬರುವುವು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ||

ಪಯಣಿಗರು ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ದಾರಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ !|
ಚಾಲಕನ ಇಷ್ಟದಂತೆ,ಯಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಇಳಿಸಬೇಕೋ ಇಳಿಯಬೇಕಲ್ಲಿಗೇ||

ನಾಗಶಯನನೇ ಚಾಲಕನಾಗಿಹನು
ವಾಯು ದೇವರೇ ವಾಹನವಾಗಿಹನು|
ಜೀವಿಯೇ ಪಯಣಿಗನಾಗಿಹನು
ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರವ ಸದಾ ಉರುಳಿಸುತಿಹನು||

ಯಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು!
ಯಾರ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿಗೋ

ನಾಗರಾಜು. ಹ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *