ಒಲವಿನಾಸರೆಯಲಿ ಲೋಕ

ಒಲವಿನಾಸರೆಯಲಿ ಲೋಕ

ಈ ಭೂಮಿ ಆ ಬಾನು ಒಂದಾದಂತೆ
ಕಂಗಳಿಗೆ ಚೆಂದ ಆ ಕ್ಷಿತಿಜ..
ಬೇರೇನು ಬೇಕು ಬದುಕಲಿ
ಅಮಿತ ಒಲವಿರಲು ತೃಪ್ತ ಮನುಜ!!

ದಿಗಂತದಿ ಬಾನಂಗಳದೋಕುಳಿಯು
ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದೆ..
ಬದುಕಲಿ ಬೆಳಕು ನೀನಾದ ಪರಿಗೆ
ಮನದಂತರಾಳದಿ ಸಡಗರ ಮೂಡಿದೆ!!

ಒಲವಿನಲಿ ಅಪ್ಪಿಹ ತರುಬಳ್ಳಿಗಳಲಿ
ಕಂಡಿತು ಲೋಕದ ಸತ್ಯ..
ಜಗದಲಂಕುರಿಸಿಹ ಪ್ರೇಮವೊಂದುಳಿದು
ಬಾಳಲಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ!!

ಜೀವನದೊಲವಿನಲಿ ಸುಖದುಃಖವು
ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮೊಗಗಳಂತೆ…
ಒಮ್ಮೆ ನಗು ಒಮ್ಮೆ ಅಳು
ಇರುಳಳಿದು ದಿವ್ಯ ಬೆಳಗು ಬಂದಂತೆ!!

ಸುಮನಾ ರಮಾನಂದ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *