ಕತ್ತಲ ಬೆಳಕ ಮಿಣುಕು!

ಕತ್ತಲು ಒಳಗೋ, ಹೊರಗೋ!?
ಬೆಳಕು ಒಳಗೋ, ಹೊರಗೋ!?

ಕಾಡ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳದ್ದೇ
ದೀಪದ ಮೆರವಣಿಗೆ!

ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕತ್ತಲ ಸೀಳಿಕೊಂಡು
ಹಾರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಳು
ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ!

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ…
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಜೀವ-ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ!

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಬೆಳಕಾಗಿ,
ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ!
ಹುಲಿ, ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ನರಿ
ತೋಳಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ!

ಈ ಜಗವು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಗೀಜಗವು
ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು
ಈ ಮಿಣುಕು ಹುಳುವನ್ನೇ!

ಶಕುನಿ ತಾ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಗಾಂಧಾರಿಯ
ಕತ್ತಲ ಭಯ ಹೋಗಿಸಲು ಹುಡುಕ ಬಂದದ್ದು
ಈ ಬೆಳಕ ಹುಳುವನ್ನೇ!

ಪುರಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಇಂದಿಗೂ
ನಮ್ಮೊಂದಿದ್ದು ಮಿಣುಕುತ್ತಲೇ ಇದೆ!

ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಈ ಹುಳು ಮಿಣುಕು ಬೆಳಕ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇದೆ!

ತುಂಕೂರ್ ಸಂಕೇತ್

Related post

3 Comments

  • ಸುಂದರ.ಮಿಣಕು ಮಿಣಕಿದಹಾಗೆ

  • Good depth poems

  • Very natural line’s sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *