ಕನಸಿಗೊಂದಷ್ಟು ಜಾಗ

ಕನಸಿಗೊಂದಷ್ಟು ಜಾಗ

ಭಾವನೆಗಳು, ತಿರು ತಿರುಗಿ
ರಿಂಗಿಸುತ್ತಾ, ಜೋಡಿಸುತಿದೆ ನೆನಪುಗಳ,
ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಿವೆ ನೆನಪುಗಳು
ಕ್ಯೂ ನಿಂತಂತೆ…

ಹೊಸ ನೆನಪು ಹಳೆಯದಾಗುವುದು!
ಹಳೆಯದು ಬರೀ ಕನಸು!!
ಬೀಳುತ್ತಿರುವ
ಕನಸುಗಳು ಹೊಸತೇ!

ಕನಸು ಮರಿಯಾಗಿ
ಮರಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ
ನಿಂತರೆ,
ಜಾಗ ಬಿಡು ಸುಮ್ಮನೆ…

ಕು ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *