ಗೋರಿಯ ಮೇಲಿನ ಚಿಗುರು

Moving slowly up from the ground in scenic graveyard

ಗರಿಕೆಯ ಚಿಗುರು
ನಿನ್ನ ಗೋರಿಯ
ಮೇಲಿನ
ಚೆಲುವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ನೋಡು ನಿನ್ನಷ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೂ..
ಗರಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಚೆಲುವಿದೆ..!!

ಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಮಲಗಿರುವೆ ನೀನಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಗೋರಿ ಮುಚ್ಚಲು ಒಂದೊಂದು ಗರಿಕೆಯೂ ಪೈಪೋಟಿಗೆ
ನಿಂತಿವೆ ಇಲ್ಲಿ..!!

ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾಕ್ಕಾಗಿ
ಈ ಗೋರಿ ನನಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುದ್ದಾಕ್ಕಾಗಿ…??
ನೀನಾಗಲೇ ಹೋಗಿರುವೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಬಂಧನದಿಂದ
ನಾ ಇನ್ನೂ ಬಂದೀಖಾನೆಯಲ್ಲೇ
ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವೆ
ಬರದಿರುವ
ಪ್ರವಾಹವ ಮರೆತು…!!

ಶಿವು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *