ಜನನಿ

ನವಮಾಸ ನೋವುಂಡು ಹಡೆದಳು ಹೆತ್ತವ್ವ
ಪದಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ನನ್ನವ್ವ
ನೂರು ಜನ್ಮಕೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹಡೆದವ್ವ
ದೇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವ್ವ

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವ ಕಂಡೆನು
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಿರಿಯ ಪಡೆದೆನು
ನೀನೆ ನನ್ನ ಮನದ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದೆನು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿದೆನು

ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ
ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಬದುಕಿದೆ ನೀನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರಾಗಿ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ

ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಜನನಿಗೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ
ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಮಾತೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯದೇವೋಭವ
ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ ತಾಯಿಗೆ ಪಿತೃದೇವೋಭವ
ದೇವರಾದ ನಿಮಗೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ

ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ
ಬಡವಿಯಾದರೂ ರಾಜನಂತೆ ನೀ ಬೆಳೆಸಿದೆ
ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ನೀ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಣಿಸಿದೆ
ಮಡಿಲಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ದೇವರಾದೆ

ಶ್ರೀ ಮುತ್ತು ಯ. ವಡ್ಡರ
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಬಾಗಲಕೋಟ
ಮೊಬೈಲ್ : 9845568484

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *