ನಂಬಿಕೆ

ನಂಬಿಕೆ

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ನಂಬಿಕೆಯು ತಾನಿಂದು
ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತಿದೆ!

ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವೆಂಬ
ನಂಬುಗೆಯ ಮಂತ್ರವಿಂದು
ಹುಸಿಯದೆನಿಸುತಿದೆ !

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ
ಮಾತಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದು
ಮೈಗಳ್ಳತನ ತೋರುತಿದೆ!

ನಮ್ಮನಾಳುವವರೇ
ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರರಾಗಿ
ನಂಬಿಕೆಗನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ!

ಹಣದೆದುರು ಸ್ನೇಹ,
ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳೆಂಬುದು
ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದೆ !

ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನು
ನಂಬದಿದ್ದರೂ;

ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದು
ಗುಟುಕು ಜೀವಹಿಡಿದು
ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ !

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *