ನಗು – ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Cute baby girl laughing

ನಗು – ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹುಟ್ಟಿದಿವಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕು
ಬದುಕೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು
ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಗಬೇಕು||

ನಗು ತುಟಿಯಂಚಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಹೃದಯದ ತುಂಬಾ ಹರಡಬೇಕು
ನೆಮ್ಮದಿ ನಗುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು||

ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಡುವಷ್ಟಾದರೂ
ಹೃದಯ ಸಕಲ ಸಂಪನ್ನವಾಗಬೇಕು
ಸಹೃದಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಬೇಕು||

‘ನಾನು’ ಎಂಬುದ ಮರೆತು ನಾವಾಗಬೇಕು
ಸಕಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಶಿವನಾಗಬೇಕು
ಲಯದೊಳೊಂದಾಗಿ ಭವಪಾಶದಿಂ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು||

ಸೌಜನ್ಯ ದತ್ತರಾಜ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *