ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ…

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ…

ನಾಯಿ-ನರಿ ಬೊಗಳಿದರೆ
ಆನೆ ಬೆದರುವುದೇ ?
ತಾನು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದ
ಎಂದಾದರೂ ಮರೆವುದೇ?

ಕರಿಯ ತೆರದಲಿ ನಾವು
ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾ,
ನಿಂದನೆ, ಕುಹಕಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಯಗೊಡದೆ !

ಬೊಗಳುವರು ನಿಂತಲ್ಲೇ
ಬೊಗಳುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವರು,
ದಿಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವವರ
ತಡೆವರಾರಿಹರು?

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳ
ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಲೇ,
ನಡೆಯುವಾ ನಾವು
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *