ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಚಿಂತನ (ನೇನಂಶಿ) – 55

ಹುಲಿ-ಚಿರತೆ-ಸಾರಂಗ-ನರಿ-ಕರಡಿ-ಖಡ್ಗಮೃಗ
ಮೊಲ-ಜಿಂಕೆ-ಕಾಡೆಮ್ಮೆ-ಸೀಳ್ನಾಯಿ-ಸಿಂಹ
ಸಲಗ-ವಾನರ-ತೋಳ-ಹಂದಿ-ಮುಂಗುಸಿ-ಕೋಳಿ
ಮಲೆನಾಡಿನೈಸಿರಿಯೊ !- || ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ||

ಕಾಡು ಕಾಷ್ಠದ ಗೂಡು, ಔಷಧಿಯ ನೆಲೆವೀಡು
ಮೂಡು ಮನೆಯಲಿ ಬಳಕೆ ಇದರ ಮರಮುಟ್ಟು
ನಾಡಿನಾದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಮೂಲಾಧಾರ
ಕಾಡು ಜೇನಿನ ಗೂಡು- || ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ||

ಮುಳ್ಳುಗಿಡ ನೂರಾರು, ಕಳ್ಳಿಗಿಡ ನೂರಾರು
ಬಳ್ಳಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಣಿಸಿದವರಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹಬ್ಬಿರುವ ಗೇಣುದ್ದ ಸಸ್ಯಗಳು
ಇಲ್ಲೇತಕೆನ್ನದಿರು- || ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ||

ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ಜಾತಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯು
ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ರೋಗಾಪಹಾರಿ
ಹಿಂದಿನವರಿದನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ `ಆಯುರ್ವೇದ’ವೆಂದರು
ವನೌಷಧಿಯ- ||| ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ||

ಎನ್. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ (ನೇನಂಶಿ)
ವಾಚನ: ಗೌರಿದತ್ತ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *