ವಿರಹದುಸಿರು

ಶಬ್ದಗಳು ಬಿಕ್ಕುತ್ತಲಿವೆ.
ನಿನ್ನ ವಣಿ೯ಸಲು
ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿ ಹಿಂಗುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ನೋಡುತಲಿ.

ಎದೆಯೊಳಗೆ ಚಿತ್ತಾರ
ಮನದೊಳಗೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಿದನೋ
ನನ್ನೂಳಗಿನ ಪ್ರೇಮಿ!

ಅಳಿಸಿಹಾಕು ವಿರಹ
ಉಳಿಸು ಈ ಜೀವದುಸಿರ
ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿರಂತರ

ಪವನ ಕುಮಾರ ಕೆ ವಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *