ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನ!

ಒಂದು, ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕುಂತಾವೆ,
ಹನ್ನೊಂದು ಆಗಾವೆ.

ಒಂದು, ಒಂದು ಎಂದೇ
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ
ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಏರುತ್ತಾ
ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಚನೆ, ಆಲೋಚನೆ,
ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ
ತಡೆ ಹಾಕಬಹುದು!

ಜನನ ಜತನವಾಗಲಿ!
ಮರಣ ಅಕಾಲವಾಗದಿರಲಿ!

ತುಂಕೂರು ಸಂಕೇತ್

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *