ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ಮಯ -3

ಗ್ರಹಣಗಳು

ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕಾಯವು ಮತ್ತೊಂದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಗೋಚರವು ಮರೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಣವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 3 ಕಾಯಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ತಾರಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾದಾಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಯೋಗದ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಕಾಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಪಾರ ಕಾಯವೊಂದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಅಸ್ಪುಟವಾಗುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗ್ರಹಣ ಬದಲು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುವುದಾಗಿದ್ದು ಅಪಾರ ಕಾಯವೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಇದರ ಬೆಳಕಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಸರಿಯುವಾಗ ಅಸ್ಪುಟವಾಗುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಗ್ರಹಣ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ವರೂಪದ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷರಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಾದರೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ವರೂಪದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅದರಂತೆಯೇ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಗ್ರಹಣಗಳು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಭೂಮಿಯ ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆಯೇ ಚಂದ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಅರೆ ನೆರಳಿನ ಗ್ರಹಣವೆಂದರೆ, ಅರೆ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಕೆಲ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವಗ್ರಹಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಮದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ್ರಹಣ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಮದ್ಯೆ ನೇರ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಾವಧಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು. ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಸುತ್ತ ಆವರಿಸಿರುವ ಅರೆ ನೆರಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಾವಧಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು.

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆರಳು ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನೆರಳುಗಳು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಕಾಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೆರಳುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಡೆಯುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪತನವಾದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪತನವಾದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುವ ಜನರು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶವು ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನೇರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನೆರಳು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಉಂಗುರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾನೆ.

ಅಂಬ್ರಾ (əm-brə): ಈ ನೆರಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ನೆರಳಿನ ಕಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಪೆನಂಬ್ರಾ (pə-ˈnəm-brə): ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೆನಂಬ್ರಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆನಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಹಣಗಳು ವಿರಳ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎರಡು ಪಾತಬಿಂದುಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭಾವ್ಯ. ಗ್ರಹಣಗಳು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರು ಪಾತ ಬಿಂದುಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸಗಳಂದು ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರತಿ 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತ ತಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಚಂದ್ರಕಕ್ಷೆಯು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹಣವು ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೂ ಹಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣಗಳು ಚಂದ್ರಕಕ್ಷಾತಲ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತತಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಾತಬಿಂದುಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ.

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ! ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಕನಸು

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *