ವಿಷ್ಣು ಪದ

ಮೈಸೂರ್ನಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಸಿನ್ಮಾ ‘ವಂಸದ ವೃಕ್ಸ’
ಕೊನೆವರ್ಗೂವೆ ಬಯ್ಸಿದ್ ಆತ ‘ಒಲವಿನ್ ಆಸ್ರೆ’ ಪಕ್ಸ
ಕಣಗಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ‘ನಾಗರಹಾವಿ’ಗ್ ಕೊಟ್ಬುಟ್ರಂತೆ ಮೋಕ್ಸ
ಹಾಲುಂಡ ತವ್ರಿನ್ ಕರ್ಣನ್ನಂಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಭಿಕ್ಷ

ಪ್ರಾಯಕ್ ಬಂದಿದ್ ರಾಮಾಚಾರಿಗ್ ನಾಗರ್ ಹಾವಿನ ರೋಸ
‘ದಾದಾ’ ಸಿನ್ಮದಾಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ನಂತೆ ಎಲ್ಡೆಲ್ಡ್ ಮೂರ್ಮೂರ್ ವೇಸ
ಭಾರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಆಗೊದ್ಲಂತೆ ‘ಕರ್ಣ’ನ್ ಹೃದಯದ್ ಸ್ವಾಸ
‘ಹೃದಯದ್ ಗೀತೆ’ ಪೀರ್ತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ ‘ಈ ಬಂಧನ’ದ್ ವಾಸ

ನೋಡಾಕ್ ಕಣ್ಗಳ್ ಸಾಲ್ದಾಗಿತ್ತು ‘ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ’ನ್ ಅಂದ
ಅಂಬಿ ಜೋತ್ಯಾಗ್ ಸೇರ್ಬುಟ್ಟಾಂದ್ರೆ ‘ದಿಗ್ಗಜ್ರು’ಎಂತ ಚೆಂದ
‘ಆಪ್ತಮಿತ್ರ’ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದಂಗ್ ಸೀ ಮಕರಂದ
‘ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ’ನ್ ಸ್ನೇಹಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿನ್ಮದಾಗ್ ಸಾವಾಸ್ದಿಂದ

ದೇಸದ್ ವಿಸ್ಯಕ್ ಬಂದೂಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ನಿಟ್ ವೀರಪ್ ನಾಯ್ಕ
ಮುತ್ತಿನ್ ಹಾರದ್ ಕೊಡಗಿನ್ ವೀರಂಗ್ ದೇಸ ಕಾಯೋ ಕಾಯ್ಕ
ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಗೌರವ ರೀತಿ ವಿಸ್ಯಕ್ ಮಗ್ವಂತೆ ಆಮಾಯ್ಕ
ಕರುಣಾಮಯಿಯ ಮನ್ಸತ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗಿದ್ ವಿನಾಯ್ಕ

ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ತೋರ್ತಿದ್ನಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುದ್ದಾದ ಪೀರ್ತಿ
ಅಪ್ಪನ್ ಪ್ರೇಮ ಆಕಾಸ್ದಂಗೆ ಅಂತಾ ಕುಂತವ್ಳ್ ಕೀರ್ತಿ
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅಳಿಯಂಗ್ ಕಲ್ಸಿದ್ನಂತೆ ಇವಂದೇ ರೀತಿನೀತಿ
ಇಲ್ದೆ ವೋದ್ರೆ ಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದ್ ಜೀವನ್ದಾಗ್ ಫಜೀತಿ ….

Related post

1 Comment

  • Dear Brother,
    I Love your poetry about Dr.VISHNUVARDHAN DODDAPPA, OSM and Thank You.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *