ಸಕ್ಕರಗುತ್ತಿ

ಸಕ್ಕರಗುತ್ತಿ

ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳ
ಮನದಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು
ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರ
ಎದೆಯಾಳಕ್ಕಿಳಿದು
ಅವರಲ್ಲಡಗಿಹ ಈ
ದುರ್ಗುಣಗಳನೆಲ್ಲಾ
ಖಾಲಿಗೊಳಿಸಲೀಗ
ಸಕ್ಕರಗುತ್ತಿಯೊಂದು
ನನಗೆ ಸಿಗಬಾರದೆ!

ಮನದಲಿ ಅಪಾರ
ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದೂ, ಅದ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರ
ಮನದಾಳಕ್ಕಿಳಿದು
ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯ
ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ
ಸಕ್ಕರಗುತ್ತಿಯೊಂದು
ನನಗೆ ಸಿಗಬಾರದೆ!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *