ಹಣತೆಯ ಜೀವಿ!

ಹಣತೆಯ ಜೀವಿ!

ಕತ್ತಲ-ಬೆಳಕ ಮಿಣುಕು!

ಕತ್ತಲು ಒಳಗೋ, ಹೊರಗೋ!?
ಬೆಳಕು ಒಳಗೋ, ಹೊರಗೋ!?

ಕಾಡ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳದ್ದೇ
ದೀಪದ ಮೆರವಣಿಗೆ!

ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕತ್ತಲ ಸೀಳಿಕೊಂಡು
ಹಾರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಳು
ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ!

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ…
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಜೀವ-ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ!

ಹುಲಿ, ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ನರಿ
ತೋಳಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಾಲಿಯಲಿ ದೀಪ…

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಬೆಳಕಾಗಿ,
ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದೆ…

ಈ ಜಗವು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಗೀಜಗವು
ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು
ಈ ಮಿಣುಕು ಹುಳುವನ್ನೇ!

ಶಕುನಿ ತಾ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಗಾಂಧಾರಿಯ
ಕತ್ತಲ ಭಯ ಹೋಗಿಸಲು ಹುಡುಕ ಬಂದದ್ದು
ಈ ಬೆಳಕ ಹುಳುವನ್ನೇ!

ಪುರಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಮಿಣುಕುತ್ತಲೇ ಇವೆ…

ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಈ ಹುಳು ಮಿಣುಕು ಬೆಳಕ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇವೆ!

ಹಣತೆಗಳು ಕೂತಲ್ಲೇ ಬೆಳಕ ಬೀರುವುದು
ಈ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳು
ಕತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿ ಬೆಳಕಾಗಿಸುವುದು!

ಗಾಳಿಗೂ ಆರದ, ಹಾರುವ ಹಣತೆಗಳು!

ತುಂಕೂರ್ ಸಂಕೇತ್

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *