ಹನಿಗವಿತೆಗಳು – ಡಾII ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕುದರಿ – 11

ವಿಳಾಸ

ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟಿ
ರಭಸದಿಂದ
ಕಡಲೆಡೆಗೆ
ನುಗ್ಗುವ ನದಿ
ಎಂದೂ
ಯಾರನ್ನೂ
ಕಡಲ
ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿಲ್ಲ!!

ಪಯಣ

ನನಗು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ
ಹಾರುವ ಹಂಬಲ
ಜೋಡಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಎಂಬ ತಳಮಳ!
ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ
ಎಂಬ ಸೂತ್ರಧಾರಣ
ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರಬಹುದು
ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪಯಣ!!

ದಕ್ಕಿದೆ

ಭೂ ತಾಯಿಯೇ ನಿನಗಿದೋ
ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮನ
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ
ಮಗುವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!
ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ
ನನಗಿಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಿದೆ
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ
ದೋಚುವವರ ಕಂಡು
ನನ್ನ ರಕ್ತ ಉಕ್ಕಿದೆ!

ನಿಧಾನ ಗತಿ

ಜೀವನವೆಂಬ
ರೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ವೇಗವಾಗಿ
ಓಡುವವನು
ಸೋಲುತ್ತಾನೆ!
ನಿಧಾನಗತಿ
ಅನುಸರಿಸಿದವನು
ಬೀಗುತ್ತಾನೆ!!

ಡಾII ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕುದರಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *