ಅದೃಷ್ಟದಾಟ

ಅದೃಷ್ಟದಾಟ

ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲೂ ಬಯಸಿದಂತೆ
ಅದೃಷ್ಟಭಾಗ್ಯ ಸಿಗದು!
ಅದೊಂದು ಗಗನಕುಸುಮದಂತೆ
ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗಿರುವುದು!!

ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬುದು ಮರಳುಗಾಡಿನ
ನೀರ ಪುಟ್ಟ ಸೆಲೆಯಂತೆ!
ಕೈಗೆಟುಕಿದಂತಾಗಿ ಮಾಯ
ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ!!

ಅದೃಷ್ಟದಾಟಕೆ ಸಿಕ್ಕವರು
ಸಂತಸವಾಗಿಹರು!
ಸಿಗದವರು ಕೊರಗುತಲಿಹರು!
ಪರಿಶ್ರಮದೊಡೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರೆ
ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವೆಂಬ
ಮಾತನರಿಯರಿವರು!!

ಅದೃಷ್ಟದ ಮಾತೊಂದೇ ನಂಬಿ
ನೂಕದಿರಿ ಬಾಳನು ಹಲುಬಿ!
ದೈವದೊಲುಮೆಯೂ ಬೇಕು
ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ ಸಾಗಲು ಬದುಕು!!

ಸುಮನಾ ರಮಾನಂದ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *