ಕಾಣೆಯಾದಿರೆಲ್ಲಿ?

ಕಾಣೆಯಾದಿರೆಲ್ಲಿ?

ಮಗುವಿನಂದದಿ ಬಂದು
ಚಂದದಲಿ ಹೆಗಲೇರಿ,
ತೋಳಲ್ಲಿ ನಾ ಬಳಸುವಾ
ಮುನ್ನವೇ ಹೀಗೇಕೆ
ನೀವು ಕಾಣೆಯಾಗುವಿರಿ?

ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತೆಂದು
ಕಾಣುವ ನೀರಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ,
ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣದಲೇಕೆ
ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವಿರಿ ?

ಹಳೆಯ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯ
ಸಂದಿಯಿಂದ ಇಣುಕುವ
ಬಿಸಿಲು ಕೋಲಿನಂತೆ,
ಸಿಕ್ಕಿಯೂ ಸಿಗದಂತೆನ್ನ
ಹೀಗೇಕೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ?

ಮಳೆಹನಿಯುದುರಲು,
ಆಗಸದಂಚಿನಲಿ ಬಣ್ಣ
ಬಣ್ಣದಿ ಮೂಡಿ, ಮನದಲಾಸೆ
ತೋರಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂತೇಕಾದಿರಿ ?

ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೆಂದು
ಬರುವಿರೆನ್ನೆಡೆಗೆ, ಚಂದದ
ಕವಿತೆ ನೀವಾಗಲು ನನ್ನ
ಸುಂದರ ಕನಸಿನ ಅಂದದ
ಪದಗಳೆ !!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ

Related post