ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೇ ಚೆಂದ

ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೇ ಚೆಂದ

ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮಾತ್ರ…
ನನ್ನದೆನ್ನುವ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲದು…..
ಪರರದ್ದು…ಸ್ವಂತದ್ದು ಎನ್ನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಪರರದ್ದಕ್ಕೆ ನೀ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಬಹುದು.ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ..

ಅರ್ಪಣೆ..ಆಕರ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆ
ಭೂಮಿ ..ಗಗನದ ಅಂತರ…
ಅನುಕರಿಸಬಹುದು..
ಅನುಸರಿಸಲಾರೆ..ಕಳೆದರೂ ಮನ್ವಂತರ..

ಸುಕೃತಿ ಕಂದ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *