ಹೂಮನ

ಹಾಯಾಗಿ ನೀ ಮಲಗು
ಹೂ ಮನದ ಮಗುವೆ;
ಮುಂದಿಹುದು ಜೀವನದಿ
ಜಂಜಾಟದಾ ಬದುಕು !

ಈ ಜಗದ ಜೀವನವು
ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ;
ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿಹುದು
ಮರೆಯದಿರು ಮಗುವೆ!

ಮಾಲೆ ಮಾಡುತ ನಾನು
ದೇವನಲಿ ಬೇಡಿರುವೆ;
ಬರುವ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ
ಈಗಲೆನಗೇ ಬರಲಿ !

ತುಂಬು ಜೀವನ ನಿನದು
ಹೂವಿನಂತರಳಿರಲಿ;
ಜಗದ ಸುಖವನವರತ
ನಿನ್ನುಡಿಯಲಿರಲಿ !!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *